tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aplikacja >> Egzamin Radcowski >> Egzamin Radcowski 2015 >> Informacja Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej 2015

Informacja Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej 2015

Informacja Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia

 

egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu

 

dla zdających egzamin radcowski w dniach 11-13 marca 2015 r. o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań egzaminu radcowskiego.

 

 

 

Informuję, iż zgodnie z § 9a ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1196) stosowanymi z mocy art. 30 ust.1 ustawy „deregulacyjnej” rozwiązywanie zadań z egzaminu radcowskiego następuje w formie odręcznej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego.

 

 

 

W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający ponosi ryzyko związane z użyciem własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, powodujące brak możliwości rozwiązania zadania z egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie ulega odpowiedniemu przedłużeniu, co odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu radcowskiego. ( § 9a ust. 4 cyt. rozporządzenia )

 

 

 

W przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu radcowskiego jakichkolwiek okoliczności wyłączających możliwość korzystania z własnego sprzętu komputerowego zdający sporządzają pracę zawierającą rozwiązanie zadania - w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie ulega przedłużeniu. Powyższe odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu radcowskiego. ( § 9a ust. 5 cyt. rozporządzenia )

 

Zdający rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu radcowskiego może zrezygnować z tej formy rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania w formie odręcznej, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie ulega przedłużeniu. W takim przypadku przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania, jeśli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania w formie odręcznej. Powyższe odnotowuje się w protokole z przebiegu egzaminu radcowskiego. ( § 9a ust. 6 cyt. rozporządzenia )

 

Jednocześnie informuję, iż według ustaleń Ministerstwa Sprawiedliwości minimalne wymagania techniczne jakie powinien spełniać komputer zdającego do poprawnego działania aplikacji egzaminacyjnej są następujące:

 

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);

 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3; Windows Vista; Windows 7; Windows 8 Windows 8.1;

 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1;

 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

 • wolny port USB;

 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;

 • odinstalowany program antywirusowy;

 • wyłączony wygaszacz ekranu;

 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”;

 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

 • wyłączone aktualizacje automatyczne.

 

Uwagi:

 

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.

 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie wyłącznie z myszek i klawiatur przewodowych.

 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

 

 

 

Należy też mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerowane jest odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

 

 

 

Mając na uwadze powyższe - w myśl § 9a ust. 3 cyt. rozporządzenia – informuję, że w terminie do dnia 18 lutego 2015 r. zdający egzamin radcowski winien złożyć pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań egzaminu radcowskiego. W przypadku wyboru rozwiązywania zadań przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem własnego sprzętu komputerowego, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 9a ust. 4 i 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 24 września 2009 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1196). Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór formy odręcznej rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego.

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

 

do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego

 

z siedzibą w Toruniu

 

SSA Dorota Rostankowska