tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Radcy >> Wpis na listę radców prawnych

Wpis na listę radców prawnych

Wpis na listę radców prawnych po aplikacji radcowskiej i złożonym egzaminie radcowskim

 1. Wniosek o wpis
 2. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło
 3. Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
 4. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego
 5. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Wydany dokument ma postać pliku XML, który należy zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD)
 6. Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych zakończonych lub będących w toku
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 8. Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska. Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę.
 9. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV) - podpisany!
 10. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust.3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 11. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), - 2546,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) na konto OIRP w Toruniu.
 12. Obowiązek informacyjny dla radców prawnych (do pobrania z pliku poniżej)

Wpis na listę radców prawnych po złożonym egzaminie radcowskim w trybie art. 25 ust. 2:

 1. Wniosek o wpis
 2. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło
 3. Kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)
 4. Dokument potwierdzający złożenie egzaminu radcowskiego
 5. Życiorys (CV) - podpisany
 6. Oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych
 7. Oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych tj. umowy o  pracę, umowy cywilnoprawne, zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4
 8. Opinie z miejsc pracy z ostatnich 4 lat
 9. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Wydany dokument ma postać pliku XML, który należy zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD)
 10. Oświadczenie o miejscu zamieszkania uzasadniającym właściwość miejscową okręgowej izby radców prawnych
 11. Oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
 12. Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska (poniżej pobierz plik). Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę.
 13. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 14. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) - 4242,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) na konto OIRP w Toruniu.
 15. Obowiązek informacyjny dla radców prawnych (do pobrania z pliku poniżej)

Wpis na listę radców prawnych na podstawie art. 25 ust. 1

 1. Wniosek o wpis
 2. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło
 3. Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
 4. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 5. Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Wydany dokument ma postać pliku XML, który należy zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD)
 6. Oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko Wnioskodawcy postępowaniach karnych i dyscyplinarnych
 7. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
 8. Oświadczenie, czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się albo stara o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem
 9. Oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, albo informację, o której mowa w art. 7 ust.3a tej ustawy (dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.)
 10. Dyplom ukończenia studiów wyższych prawniczych lub jego odpis wydany przez wyższą uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza
 11. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej (dopuszczalne CV)
 12. Opinie ze wszystkich miejsc pracy z ostatnich pięciu lat
 13. Oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska. Należy również okazać dokument potwierdzający zmianę
 14. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), 4242,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) na konto OIRP w Toruniu.
 15. Obowiązek informacyjny dla radców prawnych (do pobrania z pliku poniżej)

oraz – w zależności od podstawy wpisu – oryginały lub odpisy notarialne:

16. Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub tytułu naukowego profesora nauk prawnych–w przypadku osób, o których mowa w art.25ust.1pkt1
17. Dokument zaświadczający zajmowanie stanowiska radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo wykonywanie zawodu komornika–w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt2
18. Dokument zaświadczający, że dana osoba zajmowała stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywała zawód adwokata (przez wykonywanie zawodu adwokata rozumie się zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze świadczenie pomocy prawnej, a w szczególności udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz występowanie przed sądami i urzędami) albo notariusza (polegające na dokonywaniu czynności notarialnych zgodnie z art. 1  Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie) – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3
19. Zaświadczenie potwierdzające odbycie aplikacji sądowej prokuratorskiej – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 a i art 25 ust. 1 pkt 5 a
20. Zaświadczenie potwierdzające złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego lub notarialnego–w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4
21. Dokument zaświadczający uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk prawnych-w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5
22. Umowy o pracę wraz z dokumentami określającymi zakres obowiązków lub zaświadczeniami od pracodawcy określającymi zakres obowiązków, lub umowy cywilnoprawne wraz z oświadczeniem o złożeniu deklaracji do właściwego urzędu skarbowego oraz zapłaceniu podatku wynikającego z tytułu tych umów – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 i 5
23. Zaświadczenie adwokata lub radcy prawnego, z którego będzie wynikać, iż osoba ubiegająca się o wpis wykonywała wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego – w przypadku osób, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 4 lit. b i pkt 5 lit. b
24. Akt odwołania ze stanowiska – w przypadku byłych sędziów, prokuratorów, notariuszy, komorników oraz asesorów
25. Opinia okręgowej rady adwokackiej lub rady izby notarialnej, jeśli Wnioskodawca jest/był członkiem samorządu adwokackiego/notarialnego lub opinię rady Izby Komorniczej (w przypadku komorników)
26. Zaświadczenie o wykonywaniu zadań odpowiadającym czynnościom asystenta sędziego o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 5 lit. d

Wpis z przeniesienia

Radcy prawni z innych okręgowych izb radców prawnych wnoszący o przeniesienie wpisu do OIRP w Toruniu składają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wpis z przeniesienia kierowany do Rady OIRP w Toruniu
 2. Oświadczenie o miejscu zamieszkania
 3. 1 zdjęcie formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło.

Wpis na listę radców prawnych na podstawie art.22 Ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (dalej u.s.p.p.z.p.p.w RP)

 1. Wniosek o wpis
 2. Dokument stwierdzający obywatelstwo osoby ubiegającej się o wpis, (lub uwierzytelnioną kopia takiego dokumentu)
 3. Zaświadczenie wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, z datą nie wcześniejszą niż 3 m-ce przed złożeniem, stwierdzające, że ubiegający się o wpis ma kwalifikacje zawodowe wymagane w tym państwie do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 2 u. s. p. pz. p. p. w RP albo stwierdzające, że wnioskodawca jest zarejestrowany w tym państwie jako osoba uprawniona do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów określonych art. 2 pkt 2
 4. Zaświadczenie, wystawione przez właściwy organ państwa członkowskiego UE potwierdzające, że przez co najmniej 3 lata wnioskodawca wykonywał w tym państwie zawód przy użyciu jednego z tytułów, o których mowa w art. 2 pkt 2 – w przypadku określonym art. 22 ust 2 u.s.p.pz.p.p.w RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 126, poz.1069 ze zm.)
 5. Zaświadczenie o złożonym teście umiejętności, lub–w przypadku ubiegania się o zwolnienie z testu umiejętności – dokumenty zaświadczające aktywną i nieprzerwaną stałą praktykę Wnioskodawcy określoną art. 31 ust 1 lub art. 32 ust 2. u.s.p.pz.p.p.w RP (Dz. U. z 2004 r. Nr 126, poz.1069 ze zm.)
 6. Dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych – w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207) - 4242,00 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.).

a także

7. 2 zdjęcia (formatu dowodowego (35x45mm), preferowane jasne tło
8. Karta Ewidencyjna (do pobrania z pliku poniżej)
9.Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego w Polsce oraz z rejestru karnego państwa macierzystego z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis (wraz z tłumaczeniem i apostille) - wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Wydany dokument ma postać pliku XML, który należy zapisać na informatycznym nośniku danych (np. pamięć USB, płyta CD, DVD.
10. Oświadczenie o postępowaniach karnych i dyscyplinarnych: zakończonych lub będących w toku
11. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

12. Obowiązek informacyjny dla radców prawnych (do pobrania z pliku poniżej)

Numer rachunku OIRP w Toruniu do wnoszenia opłat za wpis:

BANK MILLENNIUM SA

58 1160 2202 0000 0000 5530 4407

Wszelkie dokumenty, o ile nie są sporządzone w języku polskim, należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego w sądzie polskim. Wszelkie inne tłumaczenia wymagają legalizacji polskiego przedstawiciela konsularnego w państwie wystawienia oryginalnego dokumentu.