tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

Informujemy, że osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i  zamierzają w 2024 roku rozpocząć aplikację powinny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich w siedzibie Izby do dnia 23 października 2023 r.

Zgodnie z ustępem 2 art. 33 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych osoba, która uzyskała pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską oraz spełnia następujące warunki:

  • ukończyła wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej
  • korzysta w pełni z praw publicznych;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego

może złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich. Wniosek taki może być złożony w ciągu dwóch lat od dnia doręczenia uchwały o wyniku egzaminu wstępnego.  

Wykaz dokumentów, które należy złożyć:

  • wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich (druk w załaczeniu),
  • oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (jeżeli nie był złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego),
  • aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, (tj. opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem) w formie pisemnej lub uzyskaną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bez ograniczenia zakresu danych z punktu 13 „Zapytania o udzielenie informacji o osobie". W przypadku uzyskania aktualnej informacji o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, należy dołączyć informatyczny nośnik danych (pamięć USB, płytę CD lub DVD), na którym powinien być zapisany dokument elektroniczny w formacie danych XML, podpisany przez osobę upoważnioną do wydawania takich informacji przy pomocy bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego" nie jest dokumentem, o czym Ministerstwo Sprawiedliwości informuje na stronie internetowej pod adresem: http://ekrk.ms.gov.pl/ep-web,
  • oświadczenie o zakończonych lub toczących się przeciwko wnioskodawcy postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych oraz oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (druk w załączeniu),
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 360,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych). Opłatę wpisową należy wnieść na rachunek bankowy OIRP w Toruniu, nr 58 1160 2202 0000 0000 5530 4407 lub w kasie Izby;
  • podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (w załączeniu)

Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć:

1) oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) urzędowy odpis tego dyplomu, albo

3) poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.