tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> WNIOSKI O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH PO EGZAMINIE RADCOWSKIM 2024

WNIOSKI O WPIS NA LISTĘ RADCÓW PRAWNYCH PO EGZAMINIE RADCOWSKIM 2024

Informujemy, że na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Toruniu rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę radców prawnych.   

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego i chcą wziąć udział we wspólnym uroczystym ślubowaniu radców prawnych powinny złożyć wniosek o wpis na listę radców prawnych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 czerwca 2024 r.  

Dla osób, które złożą wnioski po tym terminie będą organizowane ślubowania indywidualne, sukcesywnie w miarę wpływania wniosków.

Osoby wnoszące o wpis po ukończonej aplikacji radcowskiej obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o wpis

• kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)

• życiorys (CV) z własnoręcznym podpisem

• dokument potwierdzający zdanie egzaminu radcowskiego (oryginał)

• 2 zdjęcia (podpisane imieniem i nazwiskiem)

• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis w tradycyjnej formie papierowej lub w wersji elektronicznej* (*wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Wydany dokument ma postać pliku XML, który należy go zapisać na informatycznym nośniku danych np. pamięć USB, płyta CD, DVD)

• oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne, o korzystaniu w pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem (w załączeniu)

• oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w dokumentach są różne nazwiska np. w dyplomie ukończenia studiów wyższych (poniżej pobierz plik). Należy również okazać dokument będący podstawą zmiany (akt małżeństwa/decyzja)

• oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
• dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawnych – w łącznej wysokości 60% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), 2.546 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.)– na numer rachunku OIRP w Toruniu.

  • obowiązek informacyjny dla radców prawnych (do pobrania z pliku poniżej)

Osoby wnoszące o wpis w trybie art. 24 w zw. z art. 25 ust. 2 ustawy o radcach prawnych obowiązane są złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o wpis

• kartę ewidencyjną (poniżej pobierz plik)

• życiorys (CV) z własnoręcznym podpisem

•dokument potwierdzający zdanie egzaminu radcowskiego (oryginał)

•oryginał lub odpis notarialny dyplomu ukończenia magisterskich studiów prawniczych

• oryginały lub odpisy notarialne dokumentów zaświadczających co najmniej 4-letni okres zatrudnienia lub wykonywania czynności określonych art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy o radcach prawnych tj. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne + zakresy czynności, zaświadczenia z miejsc pracy dot. wymiaru czasowego wykonywanej pracy – zgodnie z art. 25 ust. 4 (jeśli nie były składane w odpowiedniej formie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radowskiego)

• oryginał lub odpis notarialny zaświadczenia o ukończeniu aplikacji legislacyjnej – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 4a

• oryginał lub odpis notarialny dokumentu zaświadczającego złożenie egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego lub komorniczego – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 5
• oryginał lub odpis notarialny dokumentów, potwierdzających zatrudnienie na stanowisku radcy/starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa – dot. osób ubiegających się o wpis na podst. art. 25 ust. 2 pkt 6
• opinie z miejsc pracy będących podstawą do dopuszczenia do egzaminu radcowskiego (jeśli nie były składane w odpowiedniej formie do wniosku o dopuszczenie do egzaminu radowskiego)

• informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, z datą nie wcześniejszą niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o wpis w tradycyjnej formie papierowej lub w wersji elektronicznej* (*wydruk wizualizacji dokumentu elektronicznego „Informacja o osobie z Krajowego Rejestru Karnego” nie jest dokumentem, o czym informuje Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie internetowej pod adresem https://ekrk.ms.gov.pl/ep-web. Wydany dokument ma postać pliku XML, który należy go zapisać na informatycznym nośniku danych np. pamięć USB, płyta CD, DVD)

• oświadczenia: czy toczyły się lub toczą wobec Wnioskodawcy postępowania karne i dyscyplinarne; o korzystaniu pełni praw publicznych i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; czy i w jakich izbach Wnioskodawca starał się o wpis na listę radców prawnych i z jakim skutkiem (w załączeniu)

• oświadczenie o zmianie nazwiska – gdy w składanych dokumentach są różne nazwiska np. w dyplomie ukończenia studiów wyższych (poniżej pobierz plik). Należy również okazać dokument będący podstawą zmiany (akt małżeństwa/decyzja)

• oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, z późn. zm.), albo informację, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej ustawy – w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

• dowód wniesienia opłaty za decyzję w sprawie wpisu na listę radców prawnych wraz z opłatą manipulacyjną związaną z prowadzeniem postępowania o wpis na listę radców prawych –w łącznej wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207), 4.242 zł (zgodnie z uchwałą KRRP Nr 144/VII/2010 z dnia 17 września 2010 r.) – na numer rachunku OIRP w Toruniu. 

  • obowiązek informacyjny dla radców prawnych (do pobrania z pliku poniżej)