tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aplikacja >> Egzaminy Na Aplikację >> Egzamin Na Aplikacje 2015 >> Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską 2015

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską 2015

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

2015-04-08

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 331 ust. 4 i art. 333 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 26 września 2015 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze właściwości właściwej rady okręgowej izby radców prawnych w: ......................
Toruniu, ul. Chełmińska 16, kod 87-100, obejmującej swym zasięgiem działania powiaty: aleksandrowski, brodnicki, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, nowomiejski, lipnowski, radziejowski, rypiński, toruński, wąbrzeski, włocławski i miasta na prawach powiatu: Grudziądz, Toruń i Włocławek;
...........................

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską upływa w dniu 12 sierpnia 2015 r. Termin ten nie podlega przywróceniu.
Opłata za egzamin wstępny wynosi 875,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć złotych, zero groszy)
Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację radcowską w 2015 r.".

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego powinno zawierać:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu wstępnego,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. życiorys,
 4. kopię dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 5. zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 4), można złożyć zaświadczenie, z którego wynika, iż kandydat zdał wszystkie egzaminy i odbył praktyki przewidziane w planie wyższych studiów prawniczych oraz ma wyznaczony termin egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu wstępnego takiego kandydata jest złożenie przez niego w siedzibie komisji kwalifikacyjnej nie później niż 7 dni (19 września 2015 r.) przed terminem egzaminu wstępnego kopii dokumentu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenia o zdaniu egzaminu magisterskiego,
 6. oryginał dowodu uiszczenia opłaty za egzamin wstępny,
 7. 3 zdjęcia zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych (aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy).

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2015 r.

2015-02-27

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2015 r.:

 1. ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 2. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 3. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 5. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 6. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 7. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 8. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 9. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 10. ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 12. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 13. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 14. ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 15. ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe,
 16. ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 17. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 18. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 19. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 20. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 21. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 22. ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji,
 23. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 24. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 25. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 26. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 27. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 28. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 29. ustawa z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym,
 30. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 31. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 32. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 33. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 34. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 35. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 36. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 37. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 38. ustawa z dnia z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 39. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 40. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 41. ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 42. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 43. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 44. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 45. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,
 46. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 47. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
 48. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 49. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 50. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 51. ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
 52. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 53. ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 54. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 55. ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym.