tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Radcy >> Oferty Pracy >> Praca w Urzędzie Miasta - Toruń (23.04.2018)

Praca w Urzędzie Miasta - Toruń (23.04.2018)

Wydział Edukacji  Urzędu Miasta Torunia  we współpracy z Wydziałem Prawnym poszukuje rzetelnej i sprawnej kancelarii prawnej do sprawowania  bieżącej obsługi  prawnej w 2018 r.  w zakresie :

1) reprezentowania Gminy Miasta Toruń przed sądami i innymi organami w sprawach  z zakresu oświaty,  w szczególności dotyczących  sporów powstałych na tle udzielania dotacji na działalność oświatową;

2) doradztwo prawne  w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Edukacji;

3) doradztwo prawne  na rzecz jednostek oświatowych i żłobków prowadzonych przez Gminę Miasta Toruń oraz reprezentowanie tych jednostek przed sądami   i innymi organami w sprawach dotyczących tych jednostek.

Przewidywany rozmiar czasowy realizacji umowy: nie więcej niż 24 godziny tygodniowo.

Wymagania:

Wyznaczone przez Kancelarię do wykonywania przedmiotowej obsługi prawnej osoby  powinny spełniać następujące wymagania:

a)  wykonują zawód radcy prawnego lub adwokata od co najmniej 5 lat,

b) wykazują się biegłą znajomością przepisów niezbędnych do realizacji zadań określonych wyżej w  pkt. 1-3,  w tym przepisów z zakresu prawa oświatowego, działalności jednostek oświatowych  i żłobków, dochodzenia należności, gospodarowania środkami publicznymi,

c) wykazują umiejętność przygotowania .optymalnych dla jednostki samorządu terytorialnego  rozwiązań przedstawianych problemów,

d) posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych.

Wymagane dokumenty:

1. Aktualne zaświadczenie o wykonywaniu zawodu radcy prawnego lub adwokata.

2. Świadczące  o spełnieniu wymagań wskazanych w pkt. b –d, referencje   podmiotów, na rzecz których kancelaria (lub osoby, które będą wyznaczone do realizacji obsługi prawnej) wykonywała usługi,  

3. Umowa lub promesa zawarcia umowy z osobami, które będą wyznaczone do realizacji przedmiotowej obsługi prawnej.

Zgłaszając gotowość świadczenia usługi, której dotyczy ogłoszenie, należy wskazać kwotę wynagrodzenia oczekiwanego przez oferenta za 1 godz. świadczenia usługi wskazanej w niniejszym ogłoszeniu dla jednego radcy prawnego/adwokata, odrębnie dla każdego z  zadań wskazanych na wstępie ogłoszenia w pkt. 1-3.

Zgłoszenia, należy składać na adres: Urząd Miasta Torunia Wydział Prawny Wały gen. Sikorskiego 8; 87-100 Toruń lub elektronicznie: wp@um.torun.pl w terminie do dnia 20 maja 2018 r.

Dokonując porównania zgłoszonych ofert, Zamawiający użyje następujących kryteriów:

1) cena – waga 80%

2) doświadczenie – waga 20%

Niniejsza procedura ma charakter rozeznania rynku i nie podlega przepisom ustawy   z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zaproszenia wykonawców na rozmowę w celu uszczegółowienia zakresu zamówienia  lub uzyskania od wykonawcy dodatkowych wyjaśnień oraz prawo do nie wybrania żadnego z wykonawców lub unieważnienia postępowania w każdym czasie, w szczególności w przypadku gdy żaden  z wykonawców nie spełni oczekiwań Zamawiającego.

Zgłoszenia prosimy przesyłać pisemnie na adres: Urząd Miasta Torunia, Wydział Prawny, 87-100 Toruń,  ul. Wały gen. Sikorskiego 8 lub mailem na adres: wp@um.torun.pl w terminie do dnia 20 maja 2018 r.