tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> NOWE WŁADZE OIRP W TORUNIU – XI KADENCJA IZBY TORUŃSKIEJ

NOWE WŁADZE OIRP W TORUNIU – XI KADENCJA IZBY TORUŃSKIEJ

NOWE WŁADZE OIRP W TORUNIU – XI KADENCJA IZBY TORUŃSKIEJ

W piątek, 7 sierpnia 2020 r., odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, podczas którego Delegaci wyłonili nowe władze samorządowe izby toruńskiej. Dziekanem Rady OIRP w Toruniu XI kadencji został radca prawny Ryszard Wilmanowicz.

Podczas Zgromadzenia Delegaci wybrali także Rzecznika Dyscyplinarnego, został nim radca prawny Rafał Śnieżawski. 

Delegaci zaakceptowali także 14-osobowy skład Rady izby toruńskiej, a także 5-osobowej Komisji Rewizyjnej, 15-osobowego Sądu Dyscyplinarnego oraz 8 delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych.

Przedstawicielem aplikantów radcowskich na Krajowy Zjazd Radców Prawnych został aplikant II roku, Wojciech Kiełbasiński.

 

 

 

ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE OIRP W TORUNIU

uprzejmie przypominamy, że na dzień 7 sierpnia 2020 r. Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu zwołała Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze OIRP w Toruniu.

Zgromadzenie rozpocznie się o godz. 12.00 w Sali Kujawskiej Hotelu Filmar w Toruniu.

Udział Delegatów w Zgromadzeniu Sprawozdawczym jest obowiązkowy. Nieobecność powinna być usprawiedliwiona na piśmie przesłanym w terminie 7 dni przed dniem Zgromadzenia na adres Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu: ul. Chełmińska 16, 87-100 Toruń.

Lista zgłoszonych kandydatów w wyborach do organów i na funkcje XI kadencji - w załączeniu.

 

LISTA DELEGATÓW XI KADENCJI NA ZGROMADZENIA OIRP W TORUNIU, wybranych na zebraniach rejonowych w dniu 16 czerwca 2020 r.          - w załączeniu na dole strony.

 

Wykonując Uchwałę Nr 98/2020, zgodnie z treścią jej § 1 ust. 2  informujemy, że Zgromadzenie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie się w Toruniu –  w piątek  7 sierpnia 2020 r. o godz. 12:00 w Hotelu Filmar ul. Grudziądzka 45, Sala Kujawska.

Rejestracji kandydatów w wyborach dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza OIRP w Toruniu. Zgłoszenia kandydata wraz z jego zgodą na kandydowanie do organów lub na funkcje w wyborach na Zgromadzeniu następuje w formie pisemnej, według wzoru załączonego do niniejszego pisma.

Termin zgłaszania kandydatów do organów lub na funkcje, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały Zjazdu, na XI kadencję upływa w środę 8 lipca 2020 r. o godzinie 16:00.

Zgłoszeń dokonuje się wyłącznie w formie pisemnej poprzez ich złożenie w biurze Rady OIRP (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00) lub nadesłanie na adres Biura OIRP ul. Chełmińska 16, 87-100 Toruń, z tym, że zgodnie z § 20 zd. 2 uchwały Zjazdu - zgłoszenie uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynęło ono do Okręgowej Komisji Wyborczej przed jego upływem. Przez dotrzymanie terminu rozumie się faktyczny wpływ zgłoszenia, a nie datę jego nadania.

Wzór zgłoszenia kandydata - w załączeniu na dole strony. 

 

ZEBRANIA REJONOWE 16 CZERWCA 2020 R.

Informujemy, że w najbliższy wtorek, 16 czerwca 2020 r. odbędą się zebrania rejonowe dla rejonów: Toruń i Włocławek, podczas których wybrani zostaną delegaci na Zgromadzenie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu, gdzie wyłonione zostaną organy samorządu XI kadencji.

Zebrania rozpoczną się o następujących godzinach:

Rejon I (Toruń) – godz. 12:00 (I termin), godz. 12:15 (II termin) w hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45, Sala Kujawska;

Rejon II (Włocławek) –  godz.15:00 (I termin), godz. 15:15 (II termin)  w hotelu Młyn we Włocławku ul. Okrzei 77.

Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie. W przypadku spóźnienia, potwierdzenie obecności oraz oddanie głosu podczas zebrania może okazać się niemożliwe.

Zebrani będą wybierać odpowiednią liczbę delegatów, zgodną z decyzją Zgromadzenia z 2019 roku:

I rejon (Toruń) – 81 delegatów;

II rejon (Włocławek) – 16 delegatów.

Wybory delegatów przeprowadzone zostaną za pomocą terminali do głosowania, które będą do Państwa dyspozycji na sali obrad, po złożeniu podpisu na liście obecności.

Wszystkich uczestników zebrań rejonowych uprzejmie prosimy o zachowanie aktualnie obowiązujących reguł bezpieczeństwa rekomendowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych: stosowanie podczas zebrania środków ochrony osobistej (maseczek lub przyłbic dla osłony nosa i ust), dezynfekowanie dłoni, zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami zachowania bezpieczeństwa sanitarnego w załączeniu przesyłamy wytyczne dot. przeciwdziałania zarażeniu koronawirusem wprowadzone przez Hotel Filmar w Toruniu. Odbycie zebrania rejonowego jest dopuszczalne z uwagi na brzmienie § 15 ust. 9 i § 19 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń (-) epidemii (Dz. U. 20.964 ze zm.).

 

LISTA  ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW NA DELEGATÓW  NA ZGROMADZENIE W ZWIĄZKU Z WYBORAMI XI KADENCJI

Lista zgłoszonych kandydatów na delagatów na Zgromadzenie w związku z wyborami XI kadnecji - w załączeniu na dole strony.

Nowe terminy zebrań rejonowych

Rada Okręgowej  Izby Radców Prawnych podjęła w dniu 1 kwietnia 2020 r. Uchwałę Nr 98/2020 zmieniającą uchwałę z dnia 23 stycznia 2020 r. Nr 2/2020 w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XI kadencji.

Z uwagi na obowiązujący od dnia 14 marca 2020 r. stan zagrożenia epidemicznego, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433 z późn. zm.), a następnie obowiązujący od dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm.) i związanych z nimi zakazami przemieszczania się  i gromadzenia osób - w uchwale Nr 2/2020 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania wyborów organów i na funkcje XI kadencji dokonuje się następujących zmian:

Nowe terminy i miejsca odbycia zebrań rejonowych:

1) dla rejonu II we Włocławku - we wtorek 16 czerwca 2020 r. o godzinie 15:00

     w hotelu Młyn we Włocławku ul. Okrzei 77;

2) dla rejonu I w Toruniu – we wtorek 16 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00

     w hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45, Sala Kujawska,

Rejestracji kandydatów w wyborach dokonała Okręgowa Komisja Wyborcza OIRP w Toruniu w terminach ogłoszonych i zakończonych odpowiednio tj. 6 i 13 marca 2020 r. w liczbie 23 kandydatów z rejonu włocławskiego (na 16 miejsc) i 96 kandydatów z rejonu toruńskiego (na 81 miejsc). Zgodnie z Ordynacją wyborczą istnieje możliwość zgłoszenia kolejnych kandydatów wraz z ich zgodą na kandydowanie w wyborach na zebraniach rejonowych na delegata na Zgromadzenie.

Termin zgłaszania ewentualnych dodatkowych kandydatów na delegatów na Zgromadzenie XI kadencji upływa dla obu rejonów w dniu 15 maja 2020 r. o godzinie 16:00, wg zasad zawartych w piśmie z dnia 3 lutego 2020 r.

Dla przeprowadzenia w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Toruniu wyborów, z wyłączeniem wyborów, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz podjęcia czynności zgromadzenia sprawozdawczego zwołuje się Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu na dzień 7 sierpnia 2020 r., na godz. 12:00, w Toruniu (adres: Hotel Filmar, Sala Kujawska, ul. Grudziądzka 45, 87-100 Toruń).”

Termin zgłaszania kandydatów w wyborach, które zostaną przeprowadzone na zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 1, ustalono na dzień 8 lipca 2020 r. włącznie.

 

Terminy zebrań rejonowych i powołanie Okręgowej Komisji Wyborczej 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu na posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r. podjęła uchwałę w sprawie zwołania zebrań rejonowych OIRP w Toruniu.

Zebrania rejonowe w celu wyboru delegatów na Zgromadzenie zostały zwołane:

- dla rejonu II we Włocławku - we wtorek 7 kwietnia 2020 r. o godz. 15:00 w Hotelu Młyn we Włocłąwku, ul. Okrzei 77;

- dla rejonu I w Toruniu - we wtorek 14 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00 w Hotelu Filmar, ul. Grudziądzka 45, Sala Kujawska 

O terminie i miejscu zebrań rejonowych radcy prawni zostaną poinformowani odrębną pocztą.

Stosownie do § 19 Uchwały Nr 10/2010 Krajowego Zjazdu Radców Prawnych z dnia 6 listopada 2010 r. w sprawie zasad przeprowadzania wyborów do organów samorządu radców prawnych, liczby członków tych organów oraz trybu ich odwoływania, a także podejmowania uchwał przez organy samorządu:

Zgłoszenie kandydata w wyborach na delegata na Zgromadzenie 

Rejestracji kandydatów w wyborach dokonuje Okręgowa Komisja Wyborcza OIRP w Toruniu.

Zgłoszenia kandydata wraz z jego zgodą na kandydowanie w wyborach na zebraniach rejonowych na delegata na Zgromadzenie następuje w formie pisemnej, według wzoru załączonego poniżej.

Terminy zgłaszania kandydatów na delegatów na Zgromadzenie XI kadencji upływają:

1) dla rejonu Włocławka - w piątek dnia 6 marca 2020 r. o godzinie 16:00;

2) dla rejonu Torunia - w piątek dnia 13 marca 2020 r. o godzinie 16:00.