tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Ostatnie dni na oddanie głosu w konkursie ,, Ambasador Mediacji '' za rok 2021

Ostatnie dni na oddanie głosu w konkursie ,, Ambasador Mediacji '' za rok 2021

Rozpoczęła się kolejna odsłona ogólnopolskiego konkursu „Ambasador Mediacji”, którego organizatorem jest Krajowa Rada Radców Prawnych oraz ośrodki mediacji zrzeszone w Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Radców Prawnych”. Już po raz drugi wybrana zostanie osoba lub podmiot, który przyczynił się do spopularyzowania instytucji mediacji, w sposób szczególny ją wykorzystał lub promował.

Wizją projektu jest propagowanie mediacji, jako alternatywy dla długich i męczących procesów sądowych. Przedmiotem mediacji mogą być na przykład: spór o zapłatę, sprawy rodzinne takie jak rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem, sprawy dotyczące sporów sąsiedzkich, sprawy pracownicze, rozwiązanie lub niewykonanie umowy, czy podział majątku dorobkowego. Mediacja jest dobrowolnym i poufnym, ale przede wszystkim łagodnym procesem dochodzenia przez strony do porozumienia, czyli de facto do rozwiązania sporu. Prowadzone są w obecności osoby trzeciej – mediatora, który musi pozostać bezstronny i cieszyć się zaufaniem.

Konkurs ,,Ambasador Mediacji” nie jest ograniczony jedynie do radców prawnych – mediatorów. Uczestnikami konkursu mogą być również mediatorzy nie posiadający statusu radcy prawnego, sędziowie, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a nawet miasta, innym słowem wszyscy, którzy wyróżnili się w wykorzystaniu lub rozpowszechnianiu instytucji mediacji, jako pozasądowej metody rozwiązywania sporów, w szczególności poprzez prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji wiedzy związanej z mediacją, w tym poprzez organizowanie projektów edukacyjnych lub publikacje.

Prawo do zgłaszania kandydatów w konkursie przysługuje ośrodkom mediacji przy okręgowych izbach radców prawnych zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Ośrodkom tym można zgłaszać do rozpatrzenia kandydatury osób lub podmiotów, które w sposób szczególny działały dla dobra mediacji. Wówczas konieczne będzie oznaczenie danych kandydata na uczestnika konkursu wraz z jego danymi kontaktowymi oraz uzasadnienie wniosku. W przypadku pozytywnej oceny wniosku przez ośrodek mediacji, warunkiem zgłoszenia kandydata będzie także złożenie przez uczestnika konkursu oświadczenia, stanowiącego załącznik do regulaminu. Każdy ośrodek może zgłosić więcej niż jednego uczestnika konkursu. Adresy ośrodków mediacji można znaleźć na stronie internetowej www.mediacje.kirp.pl, w zakładce ,,Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do w terminie do dnia 6 maja 2022 roku. Najpóźniej do 30 maja kapituła konkursu dokona wyboru laureata.

W załączeniu zamieszczamy regulamin konkursu wraz z załącznikami: wzorem zgłoszenia oraz oświadczenia niezbędnymi do zgłoszenia kandydata ( w wersji edytowalnej umożliwiającej wykorzystanie załączników ) Zgłoszenia należy przesyłać na adres Krajowej Izby Radców Prawnych lub elektronicznie na adres: kirp@kirp.pl w terminie do dnia 6 maja 2022 roku. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia.