tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Blog >> Nieodpłatna Pomoc Prawna 2023

Nieodpłatna Pomoc Prawna 2023

Informujemy, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu rozpoczęła przyjmowanie deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 roku.

Deklaracje można składać na załączonym formularzu do dnia 24 października 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oirp@torun.oirp.pl, pisemnie na adres: OIRP w Toruniu, ul. Chełmińska 16 lub osobiście w siedzibie Biura Izby, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00. 

Jednocześnie informujemy, że w przypadku gdy liczba radców prawnych deklarujących udzielanie pomocy prawnej w danym punkcie przekroczy liczbę ustaloną dla tego punktu, radcę prawnego udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej w tym punkcie wyznacza się  w drodze losowania. Z czynności losowania sporządza się protokół. Radcowie prawni ubiegający się o wyznaczenie, którzy nie zostaną wylosowani są zastępcami wyznaczonych radców prawnych.

W związku z sugestią Ministerstwa Sprawiedliwości, dotyczącą świadczenia nieodpłatnej mediacji w punktach NPP od dnia 1 stycznia 2020 roku, pierwszeństwo w losowaniu będą mieli radcowie prawni spełniający warunki określone w art. 4 a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) celem zabezpieczenia ustawowych potrzeb Powiatu. 

Przypominamy, że radcą prawnym wyznaczonym do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i zastępcą wyznaczonego radcy prawnego nie może być radca prawny:

  1. prawomocnie ukarany dyscyplinarnie – do czasu zatarcia kary dyscyplinarnej;
  2. któremu udzielone zostało ostrzeżenie przez dziekana, o którym mowa w art. 66 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, od którego radca prawny nie odwołał się w terminie albo które zostało utrzymane w mocy przez sąd dyscyplinarny – przez okres roku od upływu terminu do odwołania albo utrzymania w mocy;
  3. z którym umowa o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej została rozwiązana   z przyczyn dotyczących radcy prawnego – przez okres dwóch lat od rozwiązania umowy;
  4. który nie dopełnił obowiązku zawodowego radcy prawnego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym;
  5. który zalega z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji za okres dłuższy niż 2 miesiące.

W załącznikach - (poniżej):

-pismo Dziekana Rady OIRP w Toruniu Ryszarda Wilmanowicza

-aktualny formularz deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej