tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aplikacja >> Egzaminy Na Aplikację >> Egzamin Na Aplikacje 2020 >> Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

Wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich

WNIOSKI O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW RADCOWSKICH

Informujemy, że na najbliższym posiedzeniu Rady OIRP w Toruniu rozpatrywane będą wnioski o wpis na listę aplikantów radcowskich złożone w siedzibie Izby do dnia 6 listopada 2020 r.

Osoby, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację radcowską i  zamierzają w 2021 roku rozpocząć aplikację radcowską - powinny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów radcowskich

Do wniosku należy dołączyć:

  • informację o niekaralności z  Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku (podstawa prawna: art. 24 ust. 2a pkt 1 w zw. z art. 33 ust. 5 ustawy o radcach prawnych);
  • oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych (podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 w zw. z art. 33 ust. 2 ustawy o radcach prawnych);
  • oświadczenie o zakończonych lub toczących się postępowaniach karnych lub dyscyplinarnych (podstawa prawna: Uchwała Nr 110/VII/2010 KRRP z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich);
  • dowód uiszczenia opłaty wpisowej w wysokości 260,00 zł (podstawa prawna: Uchwała Nr 144/VII/2010 KRRP z dnia 17 września 2010 r. w sprawie wysokości opłat związanych z wpisem na listę radców prawnych, listę aplikantów radcowskich i listę prawników zagranicznych). Opłatę wpisową należy wnieść na rachunek bankowy OIRP w Toruniu, nr 58 1160 2202 0000 0000 5530 4407 lub w kasie Izby;
  • Podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (w załączeniu)

Osoby, które do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację dołączyły zaświadczenie o zdaniu egzaminu magisterskiego albo kserokopię dyplomu, obowiązane są wraz z wnioskiem o wpis na listę aplikantów dostarczyć:

1) oryginał dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, albo

2) urzędowy odpis tego dyplomu, albo

3) poświadczoną notarialnie kopię oryginału lub urzędowego odpisu tego dyplomu.