tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aplikacja >> Egzaminy Na Aplikację >> Egzamin Na Aplikacje 2017 >> Wykaz tytułów aktów prawnych 2017

Wykaz tytułów aktów prawnych 2017

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2017 r.

2017-04-04

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2017 r.:

1.    ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,

2.    Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

3.    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

4.    ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

5.    ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

6.    ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,

7.    ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,

8.    ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

9.    ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,

10. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,

11. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,

12. ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,

13. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,

14. ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,

15. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

16. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,

17. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

18. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

19. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

20. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,

21. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,

22. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,

23. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,

24. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

25. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

26. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

27. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,

28. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

29. ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,

30. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej,

31. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,

32. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

33. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

34. ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

35. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

36. ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

37. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,

38. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,

39. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,

40. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,

41. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,

42. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

43. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,

44. ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

45. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

46. ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym,

47. ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

48. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

49. ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,

50. ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze.