tel. (56) 622-89-17
fax. (56) 657-00-55

ul. Chełmińska 16
87-100 Toruń

poniedziałek - piątek
8:00-16:00

logo KIRP

Strona główna >> Aplikacja >> Egzamin Radcowski >> Egzamin Radcowski 2016 >> Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej 2016

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej 2016

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego z siedzibą w Toruniu , który odbędzie się w dniach 15-18 marca 2016 r., o wymogach technicznych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego oraz o sposobie użycia tego sprzętu przy rozwiązywaniu zadań z egzaminu radcowskiego, uniemożliwiającego przekaz lub odbiór informacji.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania egzaminu radcowskiego (Dz. U. 2013. 1685 ze zm.):

- zadania z egzaminu radcowskiego są rozwiązywane odręcznie lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego;

- zdający nie później niż 21 dni przed terminem egzaminu radcowskiego (tj. do dnia 23 lutego 2016 r.) składa przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej lub jego zastępcy pisemną informację o wyborze sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego odręcznie albo przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. W przypadku wyboru sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego przy użyciu własnego sprzętu komputerowego zdający składa także pisemne oświadczenie o akceptacji warunków związanych z użyciem tego sprzętu, zawierające deklarację, że znane są mu zagrożenia, o których mowa w § 10 ust. 4 i 5 rozporządzenia. Niezłożenie tego oświadczenia oznacza wybór odręcznego sposobu rozwiązywania zadań z egzaminu radcowskiego.

Zgodnie natomiast z § 10 ust. 4 - 5 i 6 powołanego powyżej rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r.:

- zdający ponosi ryzyko wynikające z użycia własnego sprzętu komputerowego i zainstalowanego na nim oprogramowania, wiążące się z brakiem możliwości rozwiązania zadań z egzaminu radcowskiego. W takim przypadku zdający może przystąpić do rozwiązywania zadania odręcznie, jednakże czas trwania danej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony, co odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu radcowskiego.

- w przypadku wystąpienia w trakcie trwania egzaminu radcowskiego jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających korzystanie z własnego sprzętu komputerowego zdający sporządza pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu radcowskiego.

- zdający, rozwiązując zadanie przy użyciu własnego sprzętu komputerowego, w każdym momencie zdawania egzaminu radcowskiego może zrezygnować z tego sposobu rozwiązywania zadań i sporządzić pracę zawierającą rozwiązanie zadania odręcznie, jednakże czas trwania tej części egzaminu radcowskiego nie zostaje przedłużony. W takim przypadku przewodniczący komisji egzaminacyjnej lub jego zastępca informuje zdającego o możliwości i sposobie odbioru od zdającego dotychczas sporządzonej pracy zawierającej rozwiązanie zadania, jeśli została zapisana przez zdającego, w celu kontynuowania rozwiązania zadania odręcznie. Fakt ten odnotowuje się w protokole przebiegu egzaminu radcowskiego.

W związku z powyższym należy do dnia 23 lutego 2016 r. złożyć stosowne informacje i oświadczenia.

Ponieważ tylko właściwie przygotowany i spełniający wymogi techniczne sprzęt komputerowy zapewni prawidłowe działanie "aplikacji do zdawania egzaminu", a przygotowanie sprzętu komputerowego, zgodnie z parametrami, podanymi poniżej, jest obowiązkiem osób, które zadeklarowały taką formę rozwiązywania zadań, podaję informację - według ustaleń Ministerstwa Sprawiedliwości - odnośnie minimalnych wymagań, które powinien spełniać komputer zdającego egzamin radcowski dla prawidłowego działania aplikacji:

 • procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;

 • 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);

 • system operacyjny (32/64-bit): Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8; Windows 8.1, Windows 10

 • zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1[1];

 • 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;

 • wolny port USB;

 • konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera[2];

 • odinstalowany program antywirusowy;

 • wyłączony wygaszacz ekranu;

 • opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” / „wysoka wydajność”[3];

 • zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;

 • wyłączone aktualizacje automatyczne

----------------------------------------------------------------------------

 • [1] Microsoft.NET 3.5 SP1 jest domyślnie zintegrowany jako składnik systemu Windows 7. W przypadku nowszych systemów takich jak: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 środowisko .NET instaluje się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia aplikacji opartej o ww. środowisko.

 • [2] Aby sprawdzić czy zalogowany użytkownik posiada uprawnienia administratora lokalnego do komputera należy w linii poleceń wykonać komendę net user %username% i sprawdzić czy na wyświetlonej liście znajduje się następujący wpis „Członkostwa grup lokalnych *Administratorzy”

 • [3] Komputer powinien być skonfigurowany w taki sposób aby w przypadku bezczynności nie używał funkcji wstrzymywania systemu (tryb uśpienia) i wygaszacza ekranu.

 

Uwagi:

 • Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych.

 • Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych.

 • Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

* Minimalne, przetestowane wymagania komputera, przy których aplikacja pracuje prawidłowo. Należy mieć na uwadze, że zainstalowane na komputerze zdającego i pracujące w tle inne aplikacje mogą spowolnić działanie aplikacji egzaminacyjnej, dlatego sugerujemy odinstalowanie zbędnych aplikacji na czas trwania egzaminu.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości można pobrać wersję testową aplikacji -

http://ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/aplik...

 W celu rozpoczęcia testowania „Aplikacji do zdawania egzaminów prawniczych” należy:

 • Pobrać plik DEMO.zip

 • Rozpakować plik DEMO.zip na dysku lokalnym komputera

 • Uruchomić plik START.exe z katalogu AZEP

W przypadku pytań technicznych dotyczących Aplikacji AZEP, prosimy o kontakt: egzamin.prawniczy@ms.gov.pl

Aplikacja jest udostępniona w wersji demonstracyjnej i ze względów bezpieczeństwa posiada wyłączone zabezpieczenia oraz funkcję zapisu pracy.

Należy zatem pamiętać, że w trakcie egzaminu radcowskiego nie wolno używać wersji demonstracyjnej aplikacji do zdawania egzaminu (praca nie zostałaby zapisana).

Przed rozpoczęciem każdego dnia egzaminu zdający otrzymają od Komisji nośniki elektroniczne (pendrive), na których będzie nagrana aplikacja komputerowa, która:

- zablokuje zawartość komputera;

- zawiera edytor tekstu, umożliwiający pisanie zadań.

 

Przewodniczący Komisji
 

           SSN Kazimierz Klugiewicz